Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6334542
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiMediul de afaceri

Județul Vaslui

Mediul de afaceri

La data de 31 decembrie 2014 execuția bugetelor locale ale județului Vaslui era după cum urmează: veniturile totale: 894,8 milioane de lei; subvenții de la bugetul de stat: 134,9 milioane de lei; cheltuieli: 869,7 milioane de lei, la nivelul județului rămânând un excedent de 25,1 milioane de lei.
În privința forței de muncă ocupate, la sfârșitul anului 2014, în județul Vaslui lucrau 135,2 mii de persoane, dintre care doar 50 de mii salariați. Cele mai multe persoane lucrează în agricultură: 64,7 mii de persoane. Acest domeniu de activitate este urmat de industria prelucrătoare cu 22,2 mii de persoane, comerțul cu 13,2 mii, sănătatea și asistența socială cu 7,3 mii, învățământul cu 6,8 mii, construcțiile și transporturile, fiecare cu 4,8 mii de persoane. În administrație publică și apărare lucrează 3,3 mii de persoane. Față de alți ani din trecut, se remarcă o scădere a forței de muncă în agricultură, industrie și construcții, dar o creștere în comerț și transporturi și depozitare.
La nivelul județului, sunt înregistrate 4681 de unități, dintre care cele mai multe în domeniul comerțului – 1982 – 42,34% din total, 552 în industria prelucrătoare – 11,79% din total, transporturi 327 – 6,99%, agricultură – 321 – 6,86%, activități profesionale și tehnice – 284 – 6,07%, restaurante și hoteluri – 188 – 4,02%, comunicații și IT – 108 – 2,31%, altele – 19,62%.
Investițiile brute ale unităților locale active din industrie, construcții, comerț și alte servicii, pe activități ale economiei naționale, în anul 2014 au fost de 239 de milioane de lei. Cele mai mari investiții au fost făcute în industria prelucrătoare – 59 de milioane de lei și în comerț – 50 de milioane.
Rata șomajului la nivelul județului Vaslui, în septembrie 2016, era de 11,55%. La nivelul întregii țări rata șomajului este de 4,77%. Salariul mediu net în 2016 este de 1552 de lei, cele mai mari salarii fiind în servicii.
Județul Vaslui are o suprafață mare de teren cultivată, în anul 2014 având 291.759 de hectare în exploatare din totalul de 531.840 de hectare. Veniturile totale din producția agricolă la nivelul județului au însumat 1.671.596.000 lei.


Economia judeţului
Situaţia existentă a economiei vasluiene este rezultatul schimbărilor profunde prin care a trecut judeţul în ultimele decenii: de la industrializarea forţată din perioada comunistă la prăbuşirea industriei de după 1990. Toţi indicatorii care caracterizează situaţia economică a judeţului arată situaţii negative (dacă nu dezastruoase), într-un context al lipsei fondurilor pentru dezvoltarea economică locală care este cel mai important factor al dezvoltării judeţului.
Economia judeţului Vaslui are un caracter predominant agrar, datoritã, în primul rând, suprafeţei mari de teren agricol, şi numãrului ridicat de persoane care locuiesc în mediul rural şi se ocupã cu agricultura.
Dupã cãderea comunismului, întreprinderile din zonã au fost scoase la vânzare, iar în prezent cea mai mare parte a unitãţilor industriale este în proprietate privatã. Acest lucru nu înseamnã rezolvarea problemelor din industria vasluianã.
În 2014, exportul de produse fabricate în judeţul Vaslui s-a cifrat la 157.335 mii EUR, din care 42% reprezintã produse ale industriei textile, 24,7% produse ale industriei de maşini, aparate şi echipamente electrice, iar 2,4% produse alimentare. În acelaşi an, importul de produse a înregistrat 126.343 mii EUR şi a constat în materii textile (36,6%), metale şi articole din metal (8,4%), maşini şi echipamente (12,1%), mijloace de transport (4,6%), piei pentru industria încãlţãmintei (24,3%). Exportul de mãrfuri din judeţ a crescut şi în 2014. Astfel, în ultimii ani, balanţa comercialã a judeţului Vaslui a înregistrat un sold pozitiv.
Din punct de vedere al investiţiilor strãine, judeţul Vaslui ocupã unul din ultimele locuri la nivel naţional datoritã în primul rând poziţiei geografice, dar şi imaginii nu tocmai favorabile pe care o are în ţarã. Volumul total al investiţiilor în judeţ se ridica la finele anului 2014 la aproximativ 239 de milioane de lei.

Cifra de afaceri din unităţile locale active pe activităţi ale economiei naţionale

TOTAL - mil lei 4992
Industria prelucrătoare 1291
Energie electrică 160
Construcții 311
Comerț 2554
Hoteluri și restaurante 53
Transport, depozitare și comunicare 274
Tranzacții imobiliare și alte servicii 113
Învățământ 6
Sănătate și asistență socială 22
Alte activități colective, sociale și personale 205

Din punct de vedere al investiţiilor strãine, judeţul Vaslui ocupã unul din ultimele locuri la nivel naţional, datoritã în primul rând poziţiei geografice, dar şi imaginii nu tocmai favorabile pe care o are în ţarã. Volumul total al investiţiilor în judeţ se ridica la finele anului 2014 la aproximativ 239 de milioane de lei.
Agricultura are un potenţial de dezvoltare deosebit, datorită suprafeţelor întinse de terenuri propice activităţilor agricole. În perspectiva dezvoltării economice viitoare a judeţului, agricultura deţine cel mai mare potenţial de dezvoltare şi poate fi o opţiune serioasă pentru relansarea economiei vasluiene.
Existã o concentrare puternicã a producţiei industriale în localitãţile urbane ale judeţului, în timp ce zonele rurale au un caracter predominant agricol.
În ceea ce priveşte repartiţia pe localitãţi a activitãţii industriale, existã o anumitã specificitate localã: astfel, în municipiul Vaslui predominã industria textilã, în municipiul Bârlad industria de maşini şi echipamente, iar în municipiul Huşi industria pielãriei şi încãlţãmintei. Industria alimentarã are o repartiţie geograficã uniformã.
Ţinând seama de aceste aspecte, precum şi de cerinţele adaptãrii la Piaţa Unicã Europeanã, ramurile economice cu cele mai mari perspective de dezvoltare pe termen mediu şi lung sunt industria alimentarã, serviciile şi turismul.

În ceea ce priveşte piaţa construcţiilor, numãrul locuinţelor terminate din fondurile cetățenilor în judeţ este de 371, iar al celor din fondurile publice este 0. Cererea de locuinţe este însã mult mai mare şi, din acest motiv, activitatea de construcţii se aflã de câţiva ani pe un trend ascendent.
Luând în considerare aceastã tendinţã, pe de o parte, şi necesitatea efectuãrii de investiţii masive în infrastructura de transport şi de mediu, pe de altã parte, este cert cã domeniul construcţiilor reprezintã una dintre cele mai importante oportunitãţi de investiţii din judeţ.

Sectorul IMM
Potrivit Anuarului Statistic al județului Vaslui pe anul 2015 , numãrul total de societăți comerciale active pe activități ale economiei naționale era de 4681, dintre care 87,44% (4093) – micro-întreprinderi (0-9 angajați), 10,61% (497) - întreprinderi mici (10-49 de angajați), 1,54% (72) – întreprinderi mijlocii (50-249 de angajați) și 0,41% (19) – întreprinderi mari (peste 250 de angajați). IMM-urile constituie, astfel, un segment important al economiei judeţului. Ele sunt mai flexibile, mai receptive la nevoile pieţei, mai inovative şi mai capabile sã rãspundã cerinţelor consumatorilor.

Piaţa muncii
Datoritã orientãrii industriei locale, dar şi disponibilizãrilor care au avut loc ca urmare a restructurãrii fostelor întreprinderi de stat, în judeţul Vaslui existã un disponibil de forţã de muncã ieftinã şi cu un nivel înalt de calificare în urmãtoarele domenii:agricultură,comerț,învățămînt, industrie, sănătate și asistență socială, alte activități.
Populaţia ocupatã reprezintã numai 35,87% din populaţia judeţului. Aproape 49,9% se ocupã cu agricultura, 16,4% sunt angajaţi în industrie, 10,4% în comerţ , 6% în învãţãmânt, 5,4% în sãnãtate şi asistenţã socialã , alte activități 10,3%.
În septembrie 2016, rata şomajului în judeţ a fost de 11,55%, faţã de media pe ţarã de 4,77%. Datoritã dezvoltãrii industriei textile, din totalul de 16.945 de şomeri înregistraţi(la sfârșitul lunii septembrie 2016), doar 6099 sunt femei şi doar 191 sunt absolvenţi ai unei instituţii de învãţãmânt superior
Rata şomajului la nivel judeţean e se menţine totuşi la un nivel foarte ridicat în raport cu rata şomajului înregistratã la nivel naţional.
Sistemul bancar
Numãrul de bãnci care au deschis sucursale în judeţ este relativ mic şi, din acest motiv, oferta de creditare este destul de limitatã. Deschiderea de noi sucursale bancare, în special ale marilor bãnci strãine, precum şi diversificarea tipurilor de credite oferite agenţilor economici ar stimula dezvoltarea economicã localã.

Instituţii care sprijinã dezvoltarea economicã localã
Camera de Comerţ şi Industrie Vaslui
Str. Nicolae Iorga nr. 82 bis, Vaslui, tel.0040 235 361040, fax 0235 361 039,
e-mail: ccivs@ccivs.ro

Este o organizaţie independentã, neguvernamentalã şi non-profit, care sprijinã înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor în judeţul Vaslui, punând la dispoziţia celor interesaţi o gamã largã de servicii specializate:
– asistenţã pentru înfiinţarea unei afaceri şi întocmirea documentaţiei necesare;
– informaţii referitoare la surse de finanţare a afacerilor şi la modul de accesare a acestora;
– întocmirea de planuri de afaceri, studii de piaţã, planuri de marketing, proiecte pentru obţinerea de finanţãri nerambursabile şi rambursabile;
– promovarea potenţialului economic al firmelor din judeţ pe piaţa naţionalã şi internaţionalã;
– gãsirea de parteneri de afaceri şi medierea contactelor de afaceri;
– informaţii referitoare la firmele din judeţ;
– eliberarea de certificate de origine a mãrfurilor, a certificatelor de forţã majorã, vizarea facturilor şi a altor documente comerciale;
– eliberarea de recomandãri şi certificate de bonitate;
– consultanţã de afaceri, financiar-contabilã, juridicã;
– asistenţã juridicã la încheierea şi derularea contractelor comerciale;
– organizarea de târguri şi expoziţii, misiuni economice, parteneriate de afaceri, în ţarã şi în strãinãtate;
– programe de pregãtire profesionalã, programe de instruire în domeniul afacerilor, seminarii;
– acces la biblioteca instituţiei;
– arbitraj comercial, organizat în temeiul Decretului Lege nr. 139/1990 privind camerele de comerţ, în condiţiile Regulilor de procedurã arbitralã şi conciliere facultativã, completate cu prevederile Codului de Procedurã Civilã, prin Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângã Camera de Comerţ şi Industrie Vaslui;
– înscrierea gajurilor în arhiva electronicã de garanţii reale mobiliare.
Orice comerciant poate deveni membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Vaslui, beneficiind astfel de scutiri sau reduceri de tarife pentru serviciile prestate, dupã caz.

Oficiul Registrului Comerţului
Str. Nicolae Iorga nr. 82 bis, Vaslui, tel: 0040 235 311442, fax 311686, e-mail: orcvs@vs.onrc.ro; web: www.onrc.ro
Oficiul Registrului Comerţului este instituţia abilitatã de lege sã efectueze înregistrarea firmelor în judeţul Vaslui. Pe lângã activitatea de înregistrare propriu-zisã, Oficiul oferã şi servicii de consiliere pentru înfiinţarea unei afaceri, de întocmire a actelor necesare şi reprezentare în faţa instanţelor competente sã autorizeze înfiinţarea firmei, precum şi de obţinere a avizelor necesare desfãşurãrii activitãţii.
Etapele ce trebuie parcurse pentru înfiinţarea unei afaceri (şi pentru care este nevoie sã vã adresaţi Oficiului Registrului Comerţului Vaslui) sunt:
• Etapa I – Rezervarea denumirii
• Etapa a II-a – Întocmirea actului constitutiv; alcãtuirea dosarului de înmatriculare
• Etapa a III-a – Obţinerea avizelor
• Etapa a IV-a – Înmatricularea Societãţii
Operaţiuni ulterioare constituirii
• Dupã obţinerea certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului, solicitantul se adreseazã Administraţiei Financiare pentru obţinerea imprimatelor cu regim special (chitanţier, facturier, monetar) şi a registrului unic de control.
• Noul comerciant trebuie înregistrat la Primãria unde îşi are sediul, pentru a fi luat în evidenţã şi pentru autorizaţia de exercitare a activitãţii.
• Pentru angajarea de personal, reprezentantul comerciantului trebuie sã se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncã.
Cetãţenii strãini care doresc sã înceapã o afacere în România pot obţine mai multe informaţii vizitând site-ul Agenţiei Române
pentru Investiţii Strãine la adresa www.arisinvest.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est Filiala Vaslui
Adresa: Palatul Administrativ, str. Ştefan cel Mare nr. 79, camera 410, Vaslui, tel./fax 0040 235 362464; e-mail: dbacu@adrnordest.ro, web: www.adrnordest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est acţioneazã în judeţul Vaslui prin intermediul filialei, în scopul implementãrii la nivel local a politicii de dezvoltare regionalã.
S-a înfiinţat în anul 2001 şi de atunci şi-a extins continuu aria activitãţilor pe care le desfãşoarã. Funcţioneazã în Palatul Administrativ al municipiului Vaslui, la început ocupându-se cu monitorizarea implementãrii proiectelor câştigãtoare în cadrul schemelor de finanţare nerambursabilã Phare, cu acordarea de consultanţã pentru întocmirea proiectelor şi cu participarea la elaborarea Planului de Dezvoltare Regionalã.
Ca funcţii noi, adaptate la noua legislaţie în domeniul dezvoltãrii regionale, echipa de experţi ai filialei a contribuit la constituirea parteneriatelor prin activarea unor grupuri de lucru tematice locale, în care sunt reprezentate instituţii, organizaţii neguvernamentale, operatori economici, grupuri de lucru care sunt implicate în identificarea şi soluţionarea nevoilor comunitãţilor locale, în cadrul Planului de Dezvoltare Regionalã.

Agenţia Judeţeanã pentru Ocuparea Forţei de Muncã Vaslui
Str. Spiru Haret, nr.5, Vaslui; tel. 0040 235 318184, fax 321222; e-mail: vaslui@ajofm.anofm.ro; site: www.vaslui.anofm.ro.
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncã oferã angajatorilor şi persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã urmãtoarele servicii:
A. mãsuri pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã prin creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã:
 • informare şi consiliere profesionalã;
 • medierea muncii;
 • formare profesionalã şi recalificare;
 • consultanţã pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
 • completarea veniturilor salariale ale angajaţilor;
 • stimularea mobilitãţii forţei de muncã.
B. Mãsuri pentru stimularea angajatorilor în vederea încadrãrii în muncã a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncã:
 • subvenţionarea locurilor de muncã pentru persoane peste 45 de ani, întreţinãtori unici de familie, persoane cu handicap, absolvenţi de învãţãmânt şi pentru ocuparea temporarã a forţei de muncã în vederea executãrii de lucrãri şi activitãţi de interes comunitar;
 • acordarea de credite în condiţii avantajoase;
 • facilitãţi acordate angajatorilor
Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui
A fost creat pentru a susține spiritul antreprenorial dezvoltat din Vaslui și să contribuie la creșterea competitivității IMM-urilor prin remedierea problemelor cu care se confruntă mediul economic privat din municipiul Vaslui
 • susținerea inexistentă pentru demararea și dezvoltarea noilor afaceri;
 • oferta necorespunzatoare cantitativ și calitativ de spatii pentru desfășurarea activității administrative a firmelor;
 • oferta necorespunzatoare cantitativ și în special calitativ de spații pentru producție;
 • inexistența unui spațiu destinat desfașurării de targuri si expozitii, evenimentele expozitionale, organizate de Camera de Comert, desfășurându-se în centrul municipiului, într-un spațiu amenajat temporar, total neadecvat acestor manifestări;
 • servicii de consultanță inconsistente sau chiar deloc reprezentate (managementul calității, marketing, resurse umane), principala categorie de servicii de consultanță existente pe piață fiind cea financiar-contabil.
Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui își propune, în mod direct, îmbunătățirea mediului de afaceri și dezvoltarea socio-economică a judetuțui Vaslui. Efectele centrului sunt:
 • creșterea gradului de inființare a intreprinderilor;
 • creșterea ratei de supraviețuire a intreprinderilor nou inființate;
 • creșterea cifrei de afaceri și/sau a profitului;
 • dezvoltarea geografică a pieței;
 • accesul la noi surse de finanțare;
 • creșterea interesului investitorilor de a plasa capital în acest areal economic;
 • dezvoltarea durabilă în concordanță cu cerințele de piață ale economiei europene;
 • implementarea standardelor europene în activități socio-economice;
 • crearea de noi locuri de muncă;
 • reducerea migrației forței de muncă;
 • reducerea ratei șomajului;
 • creșterea nivelului de trai;
 • dezvoltarea echilibrată a mediului de afaceri în Regiunea Nord-Est
 • creșterea încasărilor la bugetul local.


Centrul de afaceri Tutova
Centrul de afaceri Tutova, de la Bârlad, este un proiect co-finanţat prin Programul Phare – Coeziune Economicã şi Socialã, aflat acum în stadiu incipient. Proiectul, ce are valoarea totalã de 4,67 milioane de Euro, prevede construirea unui pavilion expoziţional, însoţit de birouri, sãli de conferinţe şi de şase hale de producţie. Se urmãreşte astfel facilitarea accesului investitorilor din ţarã şi din strãinãtate la infrastructura necesarã dezvoltãrii afacerilor. Proiectul va duce la înfiinţarea a 800 de noi locuri de muncã şi la creşterea veniturilor bugetului local cu aproximativ 500.000 de Euro pe an. În clãdire va funcţiona şi un incubator de afaceri – un centru de generare a ideilor de afaceri în zonã.
Centrul va fi amplasat pe o suprafaţã de 115 hectare, aparţinând Consiliului Local Bârlad, şi se are în vedere extinderea sa în viitor. Spaţiile vor fi dotate la standarde europene, cu utilitãţi de apã-canalizare, energie electricã, gaze, telefon, acces auto, parcãri, rampe încãrcare-descãrcare şi vor fi închiriate la preţuri mici. Se urmãreşte stimularea dezvoltãrii întreprinderilor mici, în special a celor din industria textilã, alimentarã (mai ales pentru produse ecologice), din domeniul construcţiilor de maşini şi prelucrãrilor mecanice. Firmele vor avea de asemenea la dispoziţie servicii gratuite de consultanţã în afaceri. Pentru a promova potenţialul firmelor locale şi pentru a stimula creşterea economicã, în pavilionul expoziţional vor putea fi organizate expoziţii permanente, târguri. De asemenea, vor putea fi închiriate sãli pentru organizarea de conferinţe, seminarii tematice, parteneriate de afaceri, contacte bilaterale. Pentru mai multe detalii, va invitãm sã contactaţi Consiliul Local Bârlad, la telefon 0040 235 411760, 412163, fax 416867, e-mail: pbarlad@spectral.ro.
.Consiliul Judeţean Vaslui – România
Tel.: 0040-235-361089, 361086
Fax: 0040-235-361090, 361091
e-mail:consiliu@cjvs.eu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-10-01 (44674 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact